SATELLITE RANGER

SATELLITE RANGER é unha solución paquetizada para a localización e xestión das flotas de vehículos en tempo real.

A línea de productos RANGER está deseñada pensando no usuario. Cada solución desta gama de productos cumple coas necesidades específicas de un sector determinado: moto, transporte frigorírico, taxi, vehículos de renting o alquiler, maquinaría agrícola, camiones con CanBus e/ou tacógrafo dicital de transporte de mercancías.

RANGER é a única solucion do mercado da xestión de flotas que permite comprar un sisttema de localización e xestión de flotas sen pagar ningún tipo de cuotas mensuais.

Permite saber onde están os vehículos en tempo real, facer un seguimiento e contorl das mercancías, analizar os históricos de percorridos, tempos de parada, etc. ou mellorar a xestión de un negocio reducindo costes e aumentando a rentabilidade.

Controla a conducción inadecudad de un vehículo, os cumplimentos das rutas establecidas, o robo ou uso excesivo de combustible, o uso indebido do vehículo, etc.

Está orientada a todo tipo de vehículos profesionais e industriais.